PANASONIC | KX-TD1232CE PANASONIC | KX-TD1232CEHlavní strana > digitální ústředny Panasonic KX-TD1232 a KX-TD816


Digitální telefonní ústředny Panasonic KX-TD816 KX-TD1232


Panasonic Digital Super Hybrid System

Panasonic KX-TD816 a KX-TD1232 jsou dokonalé a výkonné kancelářské telefonní systémy konstruované tak, aby dokázaly vyhovět rostoucím požadavkům rozvíjející se firmy. Náš systém nazýváme Super Hybrid proto, že ke každé pobočkové přípojce lze připojit analogový či digitální systémový telefon nebo zcela běžný přístroj. Nejsou zapotřebí žádné přídavné karty ani další vedení. A co víc, tyto systémy jsou plně digitální. Jejich funkčnost a všestrannost je taková, jakou očekáváte od výrobků Panasonic.
    Klíčovou předností systému KX-TD 1232 je technologie SIC (System Inter Connection), která umožňuje propojením dvou systémů zdvojnásobit kapacitu výsledného systému. Jestliže tedy Vaše firma přeroste možnosti jednoho systému nemusíte jej nahrazovat novým o větší kapacitě.
    Další důležitou vlastností systému je použití technologie XDP (eXtra Device Port). Tato užitečná funkce totiž umožňuje připojit do zásuvky XDP kteréhokoli systémového telefonu libovolný další jednolinkový přístroj.
Získáte tak okamžitě samostatnou pobočku, kterou můžete používat nezávisle. Jestliže tuto možnost použijete současně s propojením systémů (SIC), budete mít k dispozici až 128 poboček. Díky tornu, že digitální systémy KX-TD816 a KX-TD1232 používají technologie ISDN, CTI (Computer Telephony Integration) a umožňuji pracovat s digitálním bezdrátovým spojením, jsou ekonomicky nejvýhodnějšími systémy již dnes dokonale připravenými na budoucnost, které Vám umožní používat množství nových služeb a funkcí.

Přehled zkratek, použitých v této příručce, a jejich významu
APT: Analogue Proprietary Telephone (analogový systémový telefon)
BLF: Busy Lamp Field (kontrolky obsazených linek)
CO: Central Ott ice Line (vnější (veřejná) telefonní linka)
COS: Class ot Service (třída služeb)
CS: Cell Station (buňková stanice)
CTI: Computer Telephone lntegration (technologie začleněni počítače do telefonní sítě)
DISA: Direct lnward System Access (pseudo provolba, tj.: nejprve volíte číslo vnější linky, číslo pobočky volíte až po přihlášeni systému)
DND: Do Not Disturb (nevyrušovat)
DPT: Digital Proprietary Telephone (digitální systémový telefon)
DTMF: Dual Tone MultiFrequency (tónová volba)
ISDN: lntegrated Services Digital Network (telefonní digitální síť se začleněnými službami
ITS: lntegrated Telephone System (Integrovaný telefonní systém)
LCD: Liquid Crystal Display (displej s tekutými krystaly)
LCS: Live Call Screening (monitorování probíhajícího hovoru)
PBX: Private Branch EXchange (pobočková telefonní ústředna)
PS: Portable Station (přenosná stanice bezdrátového systému)
PT: Proprietary Telephone (systémový telefon, např. KX-T7436 KX-T7433 KX-T7430 ...)
SLT: Single Line Telephone (jednolinkový telefon)
SMDR: Station Message Detail Recording (provozní deník pobočky)
TAFAS: Trunk Answer From Any Station (příjem vnějšího hovoru na libovolné pobočce)
UCD: Uniform Call Distribution (jednotná distribuce hovorů)
VPS: Voice Processing System (systém pro zpracováni hlasové pošty)
XDP: eXtra Device Port (zásuvka XDP)

Funkce a vlastnosti systému • Alfanumerický displej • Automatické hledání volné vnější linky • Automatické opakováni volby • Automatické přesměrování nepřijatého hovoru (IRNA) • Automatické vložení pauzy • Automatické zpětné volání pobočky • Automatické zpětné volání volné linky • Budík • Čekání hovoru • Dálkové zablokování pobočky • Dálkový budík • Dálkový otevírač dveří • Dálkový přistup k funkcím • Dveřní telefon • Elektronické zablokování pobočky • Flexibilní číslování • Hlášení o funkci systému • Hlášení vyvěšené pobočce (OHCA) • Hledání volné pobočky • Hudební pozadí (BGM) • Hudební pozadí pro přidržený hovor • Identifikace volajícího+ (zobrazení jména a čísla I deník hovorů (15 hovorů)! SMDR) • Individuální zrychlená volba • Integrovaná hlasová pošta - systémová signalizace • Integrovaná hlasová pošta - digitální Integrace - Monitorování hovoru (LCS)** - Nahrávání hovoru** - Přepojení hovoru do schránky hlasové pošty** • Jednotlačítková volba • Jednotná distribuce hovorů (UCD) • Jednotná distribuce hovorů (UCD) s hlášením* • Konferenční hovor (3 účastníků, neobsluhovaný) • Konverze pulzní volby na tónovou • Nevyrušovat • Noční služba (automatická I manuální) • Odlišné obsazovací tóny • Odlišné oznamovací tóny • Odlišné vyzvánění • Ochrana datové linky • Omezení délky hovoru • Omezeni hovorů • Opakování volby posledního čísla • Paging (všech poboček / vnější I skupinový) • Paralelní telefon • Parkování hovoru • Pobočka správce systému • Pohyblivá třída služeb • Potlačení funkce nevyrušovat • Potlačení úrovně omezení hovorů • Propojení systémů (SIC) • Propojení vnějších linek • Přepojení hovoru (s ohlášením I bez ohlášení) • Přepojení při výpadku napájení • Přesměrování hovoru na pobočku • Přesměrování hovoru na vnější linku • Přesměrování na hlasovou poštu • Převzetí hovoru • Příjem hovoru libovolnou pobočkou (TAFAS) • Příjem vnitřního hovoru bez vyvěšování • Pseudoprovolba (DISA) • Přímá volba stanice • Přístup ke skupině vnějších linek • Rozdělení hovoru • Rozšiřující moduly • Rychlá volba • Signalizace DTMF • Signalizace obsazené pobočce (BSS) • Skupina poboček • Skupinová pobočka • Skupinová vnější linka • Skupinové vyzvánění • Správa systému (z rozhraní RS-232) • Správa systému (ze systémového telefonu) • Správa systému (ze vzdáleného pracoviště) • Systémová zrychlená volba • Technologie ISDN • Tísňové volání • Třída služeb • Upozornění na přidržený hovor • Úvodní hlášení (OGM) • Víceúčelová programovatelná tlačítka • Vložení pauzy • Vypínání mikrofonu • Výzva volanému • Vyzváněni příchozího hovoru na určených pobočkách (DIL) • XDP (eXtra Device Port) • Zadání kódu účtu (nucené I volitelné I ověřené - potlačení pro omezeni hovorů) • Zálohování programu systému • Záložní napájení z baterie • Záznam deníku pobočky (SMDR) • Zobrazení data ‚ času • Zobrazení délky hovoru • Zobrazení jména pobočky • Zobrazení volající stanice • Zpráva od nepřítomného • Pouze KX-TD1232
    Důležitá poznámka: Některé funkce a služby jsou v určitých zemích nedostupné. Informujte se o podrobnostech u společnosti ATEL SERVIS. Některé funkce a služby vyžadují instalaci rozšiřující karty. V některých zemích je zapotřebí aktualizovaná verze ROM.

Všestrannost a rozšiřitelnost
Do systému lze připojit různá komunikační zařízení a celou řadu systémových telefonů.  Výhoda: Ke každé pobočkové přípojce systému Super Hybrid je možno připojit digitální nebo analogové systémové telefony i libovolná jednolinková zařízení Jako jsou integrované telefonní systémy Panasonic, faxové přístroje, telefonní záznamníky, bezdrátové telefony, modemy atd.). Není třeba žádných ro2šiřujících karet ani dodatečného vedení.
Ke každému digitálnímu systémovému telefonu lze bez jakýchkoli dalších doplňků připojit libovolný jednolinkový telefon, modem, bezdrátový telefon, faxový přistroj, snímač kreditních karet, telefonní záznamník atd. Každá pobočka může pracovat v jednou ze dvou režimů.
• V režimu XDP získáte okamžitě další samostatnou pobočku s vlastním číslem. Výhoda: Tímto způsobem lze zdvojnásobit kapacitu systému, aniž byste museli kupovat nové zařízeni. Nejsou zapotřebí žádné adaptéry, ani nákladná rekonstrukce telefonního vedení. Obě komunikační zařízení je možno používat samostatně. Můžete tedy například během hovoru na jednom telefonu z druhé pobočky faxovat nebo odesílat data ze svého počítače na jiný počítač. Po připojení modemu získáte přístup k Internetu.
• Použijete-li paralelní přípojku, bude mít systémový telefon druhé zařízení shodné číslo pobočky.
Výhoda: Ke svému telefonu můžete připojit modem nebo faxový přístroj bez blokování další linky v základní jednotce.

Propojení systémů SIC (Pouze KX-TD1232)
Maximální kapacita systému KX-TD1232 je 12 vnějších linek a 32 poboček. Jednoduchým propojení dvou systémů KX-TD1232 lze však tuto kapacitu zdvojnásobit na 24 x 64 linek. Tato technologie se nazývá System Inter Connection (SIC). Když je každá pobočková linka konfigurována jako digitální systémový telefon s připojeným jednolinkovým telefonem v režimu XDP, počet poboček se opět zdvojnásobí. Jinými slovy budete mít k dispozici až 128 poboček.
U systému Digital Super Hybrid lze zdvojnásobit kapacitu bez záměny původního zařízeni za zcela nové. Stačí, když prostřednictvím přídavné karty (Panasonic KX-TD192) paralelně propojíte dva systémy.

Síťové zapojení telefonních ústředen
Síťové propojení dvou nebo několika pobočkových ústředen prostřednictvím pronajaté soukromé komunikační linky E&M (TlE) představuje ekonomický způsob vnitropodnikového spojení mezi odloučenými pracovišti. Linky TlE lze používat jak pro komunikaci uvnitř systému mezi jednotlivými pracovišti, tak pro spojení kterékoli pobočky s jiným systémem (pobočkovým nebo veřejným). Karta KX-TD184 umožňuje rozšířit systém o 4 linky E&M (TlE). K systému lze připojit pouze jednu kartu.
Uvedené spojení přináší následující přednosti a úspory.
• Přepojování hovorů mezi odloučenými pracovišti.
• Volání poboček druhého systému bez nutnosti obsazovat vnější (státní) linku a platit za hovor.
• Hovory lze v režimu noční služby směrovat a přijímat na jiném pracovišti než v denním režimu.
Příchozí hovory mohou být podle čísla přicházejícího z veřejné telefonní ústředny, spojována přímo na cílovou stanici.
Přiřadit lze následující cílové stanice:
• Pobočka • Vnější pager (pro funkci TAFAS) • Modem (pro dálkovou správu systému) • Skupina poboček • Skupinová pobočka

Inteligentní rozdělení hovorů
• Jednotná distribuce hovorů (UCD)
• Jednotná distribuce hovorů (UCD) s hlášením (pouze KX-TD1232)
Tato funkce umožňuje rychlou a účinnou obsluhu velkého objemu příchozích vnějších hovorů tím, že tyto hovory jsou jednotným způsobem rozdělovány do určených skupin poboček. Pokud jsou všechny pobočky v určité skupině obsazené, systém přehraje volajícímu předem nahrané hlášení*, takže funguje jako spojovatelka. Aby volající nemuseli dlouho čekat na volnou pobočku, lze vytvořit rozpis, který určuje, na které pobočky nebo skupiny poboček budou tyto hovory spojeny.
Funkci UCD lze výhodně uplatnit ve společnostech s velkým objemem příchozích hovorů (např. cestovní kanceláře, letecké společnosti atd.), ale i tam, kde hovory přijímá pouze jedna osoba (řazení hovorů do fronty). Funkce dále:
• Zlepšuje image firmy.
• Zabraňuje zmeškání důležitých obchodních hovorů.
• Snižuje zatížení spojovatelky.

Pseudoprovolba (DISA)* (pouze KX-TD1232)
Tato funkce umožňuje účastníkovi na vnější lince zavolat požadovanou pobočku přímo. bez účasti spojovatelky. Jakmile se účastník dovolá do systému, uslyší úvodní hlášení. po kterém může navolit Číslo požadované pobočky. (Poznámka: Uvedená funkce vyžaduje použití telefonu DTMF.) Hovor může být automaticky přepojen na pobočku. operátora. modem nebo na vnější pager (TAFAS).
Použiti:
- Volající účastníci mohou zavolat požadovanou pobočku i po pracovní době.
- Účastníci volající z venku mohou mít prostřednictvím bezpečnostního kódu přístup na vnější linky. To znamená, že vybraní účastníci mohou uskutečňovat další hovory přespřes vnější línky systému, takže mohou vést obchodní jednáni když jsou mimo kanceláře.
• Efektivnější obsluha příchozích hovorů
• Primý hovor bez spojovatelky
• Uvodní hlášeni (volitelné)
* funkce vyžaduje instalaci rozšiřujicí karty DISA (Panasonic KX-TD191)

Technologie ISDN*
Systém umožňuje využívat předností úsporných síťových služeb, nabízených technologii ISDN. Služba DDI (Direct Dialling In) a CLIP (Calling Line ldentification Presentation) například umožňuje přímé volání poboček. Diky tornu nebudete potřebovat spojovatelku nebo recepční, která tak může zastávat činnost, která je pro Vaší firmu potřebnější. Služba AOC (Advice ot Charge) slouží pro sledování komunikačních nákladů. Systémy KX-TD816 a KX-TD 1232 rovněž podporují připojeni poboček ISDN, což znamená vyšší rychlost přenosu dat, přístup k Internetu a videokonference, provozované ria stejných linkách ISDN jako běžné telefonní hovory.
*ISDN Basic Rate Interface: 2B + D Ověřte si u svého dealera nebo u telefonní společnosti, zda jsou ve vaší zemi k dispozici služby ISDN, vyžaduje instalaci rozšiřující karty.

Identifikace volajícího*
Systém je kompatibilní se službou identifikace volajícího, která umožňuje uživateli telefonu kompatibilního s touto službou vidět informace o volajícím.

Informace o volajícím se:
• Zobrazí na displeji
• Zaznamená do deníku hovorů
• Vytiskne v deníku pobočky


*Ověřte si u společnosti ATEL SERVIS, zda je k dispozici identifikace volajícího, vyžaduje-li se instalace rozšiřujicí karty.

Skupinová pobočka
Pro dosažení větší pružnosti při přepojováni hovorů lze několika telefonům přiřadit druhé číslo pobočky. To umožňuje systému zahájit vyzvánění skupiny poboček se stejným číslem, které se přitom chovají jako jedna pobočka. Této možnosti lze například výhodně využít v případě, když sekretářka sdílí stejné číslo se šéfem. V době nepřítomnosti šéfa bude jeho hovory přijímat sekretářka.

Obsluha příchozích hovorů - Příjem hovoru libovolnou pobočkou (TAFAS)

Příchozí hovory na vybraných, předem určených, vnějších CO linkách budou vyzvánět prostřednictvím systému pagerů. Tyto hovory lze přijmout z libovolné pobočky. Uvedenou funkci lze naprogramovat pro denní nebo noční režim, případně pro oba režimy.
Hovory vyzvánějící na určených vnějších linkách nepřeslechnete, když se budete pohybovat ve velkém okruhu.
Použití:
- Venkovní prostory nebo sklady, kdy by bylo nutné zvláště hlasité vyzvánění.
- Velké kanceláře po pracovní době, kdy je vhodné mít možnost přijmout hovory vyzvánějící na jiných pobočkách.
- Malé kanceláře, kde takto odpadne nutnost mít recepční pro příjem hovorů.


Obsluha příchozích hovorů - Přesměrování hovorů

V době Vaší nepřítomnosti na pracovišti tato funkce umožňuje přesměrovat příchozí vnější, vnitřní či přepojené hovory jinam. Hovory mohou být přesměrovány do schránky hlasové pošty, na jinou pobočku nebo mimo budovu Vaší firmy, takže budete stále dosažitelní - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Programovým nastavením lze umožnit změnu přesměrování z jiného telefonu v systému, takže v době Vaší nepřítomnosti v kanceláři budou příchozí hovory přesměrovány na určené číslo.

Přehled a správa nákladů - Záznam deníku pobočky SMDR)

Funkce vytiskne přehled hovorů pobočky (datum, čas, číslo pobočky, vnější linku, volané číslo, délku hovoru, volitelný kód účtu a identifikaci volajícího).
Použití:
- Berní úřad může vyžadovat sledováni hovorů klientů pro účely účtováni.
- Deník umožňuje sledovat, zda zaměstnanci nezneužívají svých komunikačních oprávněni.
- Přehled umožňuje ověření nákladů za místní dálkové hovory a jejich porovnání s účty telefonní společnosti.
Zadání kódu účtu - Kvůli snazšímu sledování nákladů za hovory lze požadovat, aby účastnici volající na vnější linku zadávali svůj kód účtu (kódů účtu lze přiřadit 128). Tyto kódy se potom objeví v sestavě deníku stanice.
Existují tři režimy zadávání kódu účtu.
(1) Nucené - všechny hovory: V tomto režimu musí uživatel zadat přidělený kód účtu vždy, pro většinu typů hovorů.
(2) Nucené - při potlačení omezenĺ hovorů Zadání kódu účtu je vyžadováno pouze když uživatel potřebuje potlačit omezeni hovorů.
(3) Volitelné
Pro každou pobočku v určité třídě služeb je vybrán jeden režim.
Omezení hovorů - Funkce umožňuje zabránit neoprávněným dálkovým (meziměstským Či mezinárodním) hovorům. Každé pobočce je programově přidělena určitá třída služeb a pro každou třídu služeb je naprogramováno určité omezení hovorů jak pro denní, tak pro noční režim. Existuje osm úrovní třídy služeb. Úroveň 1 dovoluje všechny hovory, zatímco úrovně 7 a 8 umožňuji pouze hovory uvnitř systému. Pro úrovně 2 až 6 jsou omezeni naprogramována formou tabulek.
Potlačení úrovně omezení hovorů zadáním kódu účtu - Tato funkce umožňuje uživateli dočasně, tj. pro jeden hovor, nastavit úroveň 2 omezeni hovorů, když potřebuje zavolat z telefonu, který má nastavenou úroveň 3 až 6 omezení hovorů. Uživatel funkci aktivuje zadáním odpovídajícího kódu účtu před navolením telefonního čísla.

Údržba systému - Údržba systému ze vzdáleného pracoviště* (pouze KX-TD1232)
Po instalaci karty dálkového ovládání je možno provádět údržbu systému ze vzdáleného pracoviště. Techničtí pracovníci společnosti ATEL SERVIS díky tomu mohou po zavoláni systému rychle diagnostikovat případné chyby a provádět úpravy v programech.
Po připojení tiskárny k základní jednotce lze vytisknout přehled chyb a závad.
To umožňuje šetřit čas technických pracovníků a snížit náklady za údržbu a opravy.
• Uvedená funkce umožňuje zamezit časově náročným servisním hovorům.
• Funkce dále umožňuje rychlé provádění změn v programu.
*Vyžaduje instalaci rozšiřující karty. KX-TD196

Technické provedení systému KX-TD1232

Technické parametry Panasonic KX-TD1232CE

KAPACITA ÚSTŘEDNY KX-TD1232
Celkem portů 170
VNĚJŠÍ LINKY
Celkem kanálů 42
Analogové (vestavěno v základu) 8
Analogové (max.) 24
ISDN BRI (max.) 12 (24 kanálů)
ISDN PRI (max.) 1 (30 kanálů)
E&M (max.) 8
E1 (max.) ne
VoIP (max.) ne
VNITŘNÍ LINKY
Celkem poboček 128
Analogové pobočky (vestavěno v základu) 16
Analogové pobočky (max.) 96
Digitální pobočky (vestavěno v základu) 16
Digitální pobočky (max.) 64
Analogové systémové pobočky (max.) 64
DECT - BEZDRÁTOVÁ SÍŤ
Základnová stanice DECT (max.) 12
Přenosná stanice DECT (max.) 64
ROZMĚRY š,v,h mm 320x640x160
Hmotnost 15 kgSystémové telefony pro ústředny Panasonic
Digitální telefony Panasonic jsou elegantní, dobře ovladatelné a efektivní. Digitální telefony Panasonic pro spojovatelky hovorů, hotelové recepce a Call Centra v cenách od 1750 Kč.

Příslušenství telefonních ústředen
Rozšiřující moduly, dveřní telefony, záložní zdroje napájení, software a další aplikace.

DECT bezdrátové telefonní řešení Panasonic
Bezdrátová buňková síť Panasonic DECT pomáhá společnostem být neustále ve styku se všemi pracovníky firmy bez nutnosti zastihnout pracovníka právě a jen u jeho pracovního stolu.

Instalace telefonních ústředen
Navrhneme optimální telekomunikační řešení včetně internetového připojení a doporučíme vhodnou telefonní ústřednu, telefony, bezdrátové telefony, faxy a telefonní ústředny.
Autorizovaný partner Telefónica O2

ATEL SERVIS spol. s r.o., autorizovaný partner společnosti Telefónica O2, Vám ušetří čas spojený s administrativou nejen při zřízení nových připojení, ale i při změně připojení stávajících. Například při stěhování zajistíme přeložení telefonních linek, nebo optimalizujeme počet, druh a tarif Vašich přípojek pro úsporu nákladů.
Pokud máte další dotazy, kontaktujte ATEL SERVIS spol. s r.o.  

 

Přidat k oblíbeným  ^ Nahoru  Kontakt 
Nenalezli jste výrobek podle vašeho přání? Chcete koupit telefon, bezdrátový telefon, fax nebo příslušenství a potřebujete poradit s výběrem? Kontaktujte nás!


ATEL SERVIS 2010  Panasonic KX-TD1232 KX-TD816 PDHS0724-1635